آدرس آزمایشگاه آریا :اهواز - کیانپارس - خیابان پهلوان شرقی - مجتمع آریا - طبقه اول

پاتولوژی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

پاتولوژی

پاتولوژی